UBYTOVACÍ  PORIADOK – Penzión Imperial ***

 

1. Penzión môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dĺžky pobytu a kartu.

2. Používanie penziónu je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

3. Penzión môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj inú izbu, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.

4. Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov (§51 Poštového poriadku) prijíma zásielky adresované ubytovaným hosťom alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.

5. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s penziónom pri príchode.

6. Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii penzióna. Návštevy v izbách sú povolené od 8.00 do 22.00 hodiny.

7. Hosť vyúčtuje svoj pobyt  pri príchode na recepcii hotela. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu penzión účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

8. Hosť má nárok na izbu od 12.00. Ak sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.

9. V izbe alebo spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

10. V objekte penziónu, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

11. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z hotela, odovzdá hosť magnetickú kartu.

12. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostaných spoločenských priestoroch penziónz.

13. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto.

14. Hotel zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené hosťom do hotela, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miest pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.

15. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinných dodržať nočný kľud.

16. V izbách a spoločenských priestoroch penziónu platí prísny zákaz fajčenia. Penzión je oprávnený účtovať sumu 35,- EUR za porušenie tohto zákazu.

17. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii.

18. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

19. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

20. Za ubytovacie a ostané služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.

21. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia penziónu.

22. Psy a iné zvieratá nemôžu byť ubytované v penzióne.

23. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, hotel podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.