VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PIBAX s.r.o.,
Námestie SNP 1679/34, 966 81 Žarnovica,
IČO: 47 820 357,
IČ DPH: SK2024108966
ďalej len  prevádzkovateľ penziónu IMPERIAL***

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PIBAX s.r.o., – prevádzka Penzión IMPERIAL (ďalej len penzión), ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až XIII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené penziónom. Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom alebo rezerváciou a zaväzuje sa ich dodržiavať.

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI

Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14.00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže penzión zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (mail, fax, sms) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Penzión môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania. Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do 18.00 hod. v deň pred dohovoreným dňom príchodu a to elektronicky priamo na stránke penziónu , emailom alebo telefonicky. V prípade nedodržania tejto lehoty hotel účtuje 100% ceny prvej noci.

II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY

Pokiaľ nie je s penziónom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:

a) Ubytovanie s počtom osôb do 20 :

Záloha a platba:

50% z celkovej ceny za ubytovanie 30 – 15 dní pred príchodom zostávajúca platba pri odchode účastníka.

Podmienky pre stornovanie :

Storno viac ako 15 dní pred príchodom bez poplatkov

7 dní pred príchodom 25% z celkovej sumy

3 dní pred príchodom 50% z celkovej sumy

1 deň pred príchodom 100% z celkovej sumy

b) Ubytovanie s počtom osôb nad 20 :

Záloha a platba:

50% z celkovej ceny za ubytovanie 45 – 30 dní pred príchodom zostávajúca platba pri odchode účastníka.

Podmienky pre stornovanie :

Storno viac ako 30 dní pred príchodom bez poplatkov

15 dní pred príchodom 25% z celkovej sumy

10 dní pred príchodom 50% z celkovej sumy

3 dni pred príchodom 100% z celkovej sumy

III. ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB

Klient berie na vedomie, že penzión potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 5 pracovných dní pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý penzión klientovi vyúčtuje. Garantovaný počet osôb v deň konania akcie môže byť znížený maximálne o 10% (do 30 osôb) alebo 5% (nad 30 osôb). Pokiaľ bude garantovaný počet osôb navýšený o viac než 10% (do 30 osôb) alebo 5% (od 30 osôb), prosíme o pochopenie, že prípadne nebude možné jedlá servírovať vo vopred stanovenom poradí. Objednávky jedál, nápojov, cigariet a pod. nad tento rámec budú vyúčtované zvlášť.

IV. VYÚČTOVANIE NÁPOJOV

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná.

V. OBČERSTVENIE, KLIENTOM PRINESENÉ JEDLÁ A NÁPOJE

Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebo večere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do 2 hodín od počiatku servírovania odnesené personálom penziónu. Z dôvodov prísnych hygienických postupov a noriem EÚ penzión nedovoľuje nosiť a konzumovať v penzióne prinesené jedlá a ani vynášať z penziónu jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v penzióne. Pokiaľ nebolo dohovorené inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických či nealkoholických) do penziónu. V prípade porušenia tohto zákazu si penzión vyhradzuje právo vyúčtovať za prinesené nápoje paušálny poplatok 6 €/osoba za 1 nápoj. Ďalej si penzión vyhradzuje právo vyúčtovať jedlo, ktoré klient zruší, či zmení 3 dní pred konaním akcie.

VI. CENY A PLATBA

Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých daní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa tieto odvody pripočítajú k ponúkaným cenám. – faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia – pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky – prípadné penziónom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby – platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní služieb penziónu, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Penzión si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z mini baru a pod.). K realizácii platby kartou musí klient predom udeliť svoj písomný súhlas. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., môže penzión od 22.00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.

VII. ZÁLOHA NA OSTATNÉ SLUŽBY

Pokiaľ nie je s penziónom uzatvorená iná písomná dohoda, platí nasledujúce :

a) akcia s počtom osôb do 30 : 50% z celkovej čiastky za objednané služby najneskôr 15 dní pred konaním akcie

b) akcia s počtom osôb nad 30 : 25% z celkovej čiastky za objednané služby najneskôr 30 dní pred konaním akcie, ďalších 50% z celkovej čiastky za objednané služby najneskôr 15 dní pred konaním akcie. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, penzión si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia. Doplatok za poskytnuté služby je splatný 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

VIII. PODMIENKY PRE STORNOVANIE

Pokiaľ nie je s penziónom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky:

a/ akcia s počtom osôb do 30:

storno viac ako 15 dní pred termínom konania akcie: bez poplatkov

storno 15 – 10 dní pred termínom konania akcie: 25% z celkovej čiastky za objednané služby storno 9 – 7 dní pred termínom konania akcie: 50% z celkovej čiastky za objednané služby

storno 6 – 3 dni pred termínom konania akcie: 75% z celkovej čiastky za objednané služby storno menej ako 2 dni pred termínom konania akcie: 100% z celkovej čiastky za objednané služby

b/ akcia s počtom osôb nad 30:

storno viac ako 30 dní pred termínom konania akcie: bez poplatkov

storno 30 – 15 dní pred termínom konania akcie: 25% z celkovej čiastky za objednané služby storno 14 – 7 dní pred termínom konania akcie: 50% z celkovej čiastky za objednané služby storno 6 – 3 dní pred termínom konania akcie: 75% z celkovej čiastky za objednané služby storno menej ako 2 dní pred termínom konania akcie: 100% z celkovej čiastky za objednané služby

IX. CENNÉ PREDMETY

Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod., je možné odovzdať do trezoru, úschovy na recepcii penziónu. Inak penzión v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

X. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE

Klient ručí za všetky škody, ktoré penziónu spôsobili pracovníci klienta, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody penziónu nahradí v plnej výške. Penzión ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina penziónu, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Penzión je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky.

XI. OSTATNÉ DOJEDNANIA

Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta.

Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať penzión o súhlas s umiestnením reklamných materiálov a výzdoby. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky s montážou a demontážou spojené náklady idú k tiaži klienta.

Nájom a priestor – zjednaný prenájom priestorov zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie nábytkom, ktorý je v penzióne k dispozícii.

Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady preúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku penziónu iba s písomným súhlasom penziónu. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina. V prípade, že klient využije vlastné technické vybavenie, zvýši sa cena za prenájom priestorov o 20% .

Názov a logo penziónu – použitie názvu alebo loga penziónu pre médiá, tlač a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom penziónu. Pokiaľ nebol penzión vopred informovaný, je na jeho uvážení, či akciu stornuje bez nároku druhej zmluvnej strany na náhradu vynaložených nákladov.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Obidve zmluvné strany môžu najneskôr tri mesiace pred dohodnutým termínom poriadanej akcie od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez úhrady storno poplatkov. Penzión je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď :

– bude akcia rušiť prevádzku penziónu

– bude ohrozené dobré meno a bezpečnosť penziónu a jeho hosťov

– vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným.

Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok na náhradu škody.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1) Penzión neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by penzión konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

2) Zvieratá nie sú povolené.

3) Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

4) Pobyt zákazníkov v penzióne ďalej upravuje Ubytovací poriadok Penziónu IMPERIAL***, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.

5) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

XIV. Ochrana osobných údajov

Zákazník berie na vedomie, že pri poskytovaní služieb a pri rezervácii penzión spracúva osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom 180/2018 Z.z. Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v tomto dokumente.

Potvrdením potvrdzujete, že s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami súhlasíte v plnom rozsahu ich znenia.